Re: Tillaga að breytingum úthlutunarreglna .is

Leifur A. Haraldsson lah at itn.is
Tue Sep 5 15:24:22 GMT 2000


Sælir

Ég er sammála halldóri og fagna umræður um breytingu á úthlutunarreglur
intís.

Mig langar að vekja athygli á grein 1.3. Það er mjög gott mál og ég styð
skref í rétta átt að leyfa aukinn fjölda léna á hverja kennitölu. Hinsvegar
langar mig að spyrja ykkur hver rökin eru að hafa takmörkun á fjölda léna
sem má skrá? Ég sé tvennt í þessu.

1. Að vera með sérstaka úthlutunarnefnd á vegum intís er aukin kostnaður
fyrir fyrirtækið og seinkar ferlið í uthlutun á lénum.
2. Ef sami aðili er með mörg lén skráð á sig minnkar pappírsferlið,
flækjustigið o.þ.a.l kostnaður fyrir intís.

Ef það er á annaðborð að leyfa að hafa 5 lén byggt á forsendum reglu 1.3,
hversvegna ekki gefa fjöldan frjálsan?

Hér er mín tillaga og er hún þegar í skoðun í danmörku.

1. Úthlutun lén verður gefinn frjáls að öllu leyti - íslendum sem og
útlendingum*.
2. Aðrir skilmálar úthlutunarreglur intís eru að öðru leyti óbreytt.
3. Stofnaður verður gerðadómur sem sér um deilumál um lén sem handhafi
vörumerkis telur sig eiga rétt á. Til   þessarar gerðardóms getur fólk
leitað réttar síns á einfaldan og fljótlegan hátt.

*í kjölfarið verður skráning á lénum gerð rafræn yfir netið.

Kostir:
Aukin notkun á internetinu, ýtir undir vöxt nýrra fyrirtækja, hvetjandi
fyrir íslenskt hagkerfi. Einfaldara verður að skrá lén o.s.frv.
Fyrir intís: Minni rekstrarkostnaður, stóraukin sala, hagræðing í rekstri.

Ókostir:
Handhafar vörumerkis geta lent í vandræðum með að vernda vörumerki sín, þ.e.
lén sem vísa á vörumerki þeirra geta verið tekin, oft í von um skjótan
gróða. Þurfa þau í kjölfarið að leita leiða til að fá þau aftur ef þau telja
sig eiga rétt á þeim - sbr lénagerðadómur.

Fjársterkir aðilar gætu keypt upp stóran hlut íslenskra léna og setið á þeim
til endursölu, en það er harla ólíklegt miðað við það sem þarf að borga
fyrir léníð og stærðar landsins.

Ef á heildina er litið hver er þá að njóta góðs af höftun á útbreiðslu léna?
Það eru fyrirtæki sem eiga vörumerki og eru jafnvel ekki að kaupa sér lén.
Hver verður fyrir óþægindum og á hvern lendir kostnaðurinn á?
Intís og íslenskt þjóðfélag, sem bæði borga meira fyrir lénin (verðin eru þó
sanngjörn en lækka líklega með meiri fjölda) og njóta ekki góðs af örari
þróun internetsins á íslandi.

Með von um umræður og gagnrýni,

Leifur Alexander Haraldsson

----- Original Message -----
From: Olafur Osvaldsson <oli at isnet.is>
To: <domain at lists.isnet.is>
Cc: <intis at isnet.is>
Sent: Tuesday, September 05, 2000 12:33 PM
Subject: Tillaga að breytingum úthlutunarreglna .is


> Mér hefur borist eftirfarandi tillaga um breytingar á úthlutunarreglum
léna
> undir .is
> Vinsamlega sendið allar athugasemdir, tillögur, eigin hugmyndir að
breytingum
> eða höfnun breytinga á   .
>
>
> 1.1 Umsækjandi
> Léni er aðeins úthlutað til einstaklinga með íslenskt ríkisfang, félaga,
> stofnana og fyrirtækja með starfsemi hér á landi. Til fyrirtækja teljast
> einstaklingar með rekstur. Umsækjandi skal vera löglega skráður í
> fyrirtækjaskrá eða þjóðskrá hjá Hagstofu Íslands með eigin kennitölu og
nafn.
> Umsækjandi sem fær úthlutað léni er handhafi viðkomandi léns. Úthlutun
felur
> ekki í sér eignarrétt.
>
> 1.2 Lén
> Lén má einungis innihalda stafi úr enska stafrófinu, tölustafi og
bandstrik
> (-), það þarf að vera a.m.k tveir stafir, má ekki byrja eða enda á
bandstriki,
> ekki vera lengra en 63 stafir fyrir utan .is endingu og má ekki vera
einungis
> tölustafir.
>
> Sá sem óskar að skrá lén eða aukalén sem vísar til vörumerkis sem
viðkomandi er
> sjálfur ekki rétthafi að, en er skráð á Íslandi í nafni annars, þarf að
sýna
> fram á að hann hafi heimild rétthafans til slíkrar notkunar
vörumerkisins, slík
> heimild getur komið sem undirritað umboð frá rétthafa.
>
> 1.3 Aðferðir við skráningu
> Hver umsækjandi getur fengið skráð 5 lén á sína kennitölu.
>
> Hægt er að skrá þessi 5 lén með þrennum hætti.
>
>   a. Sem fullt nafn umsækjanda.
>
>   b. Sem stílfært eða skammstafað nafn umsækjanda.
>
>   c. Byggt á greinargerð sem þarf að vera lýsandi og útskýra hvers vegna
>    umsækjandi ætti að fá þetta lén fram yfir aðra. Ef þessi leið er
valin
>    þá er greinargerðin lögð fyrir í úthlutunardeild INTÍS sem ákveður
hvort
>    greinargerð sé fullnægjandi eða ekki.
>
> Umsækjandi getur þó skráð aukalén umfram fyrstu 5, en öll lén umfram 5
verða að
> vera byggð á orðmerki sem skráð er í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu enda
> uppfylli það að öðru leyti skilyrði skráningar. Með tilvísun í skráð
vörumerki
> er hér átt við að aðili sem á skráð "MERKI" í vörumerkjaskrá getur sótt
um
> lénið "MERKI.is".
> Ef ská á lén byggt á vörumerki þá þarf vörumerkið að hlýta þessum
skilyrðum:
>   Vörumerki,
>   ..þarf að vera þegar skráð, þ.e. umsókn um skráningu vörumerkis er
ekki
>    tekin gild.
>   ..þarf að vera orðmerki, þ.e. myndmerki er ekki tekið gilt.
>
> INTIS áskilur sér rétt til að krefjast viðeigandi gagna um að skilyrði
> skráningar séu uppfyllt.
>
> 1.4 Skráður handhafi og ábyrgð
> Aðeins er skráður einn handhafi hvers léns. Skráður handhafi ber í öllum
> tilfellum ábyrgð á greiðslu skráningargjalda.
>
> 1.5 Framsal léns
> Óheimilt er að framselja lén til þriðja aðila.
>
> 1.6 Úthlutun
> Léni er aðeins úthlutað til þeirra sem eru tengdir Internetinu. Ekki er
unnt að
> taka frá lén. Endanleg úthlutun fer fram um leið og tenging kemst á, þ.e.
þegar
> upplýsingar um nafn eru skráðar í nafnakerfi Netsins. Hafi uppsetning
léns á
> viðkomandi nafnaþjónum ekki verið framkvæmd innan 10 daga frá því að
umsókn
> berst til INTIS fellur viðkomandi umsókn úr gildi.
>
> Léni er úthlutað ef rétt útfyllt umsókn hefur borist til INTIS og
skilyrðum
> úthlutunarreglna fullnægt. Uppfylli umsókn ekki reglur um úthlutun er hún
> endursend til umsækjanda með skýringum.
> Umsækjandi þarf að sækja um lén að nýju í slíku tilfelli.
>
> 1.7 Skuldbinding umsækjanda
> Umsókn um lén skal vera undirrituð af umsækjanda eða umboðsmanni, sem til
þess
> er bær að skuldbinda umsækjandann.
>
> 1.8 Almenn ákvæði
> INTIS áskilur sér rétt til að hafna umsókn um lén falli það ekki að
hefðum og
> almennum reglum á Internetinu. Hér er átt við nöfn sem gætu valdið
misskilningi
> hjá notendum varðandi hlutverk fyrirtækis umsækjanda samanber eftirtalin
dæmi:
>
>  Almennir TLD (Top Level Domain): net.is com.is edu.is gov.is org.is og
int.is
>  Almennir gTLD (generic Top Level Domain), skv. núverandi tillögu:
web.is,
>   shop.is, firm.is, nom.is, arts.is og rec.is
>  Nöfn þekktrar netþjónustu: usenet.is, ftp.is, www.is, who.is,
telnet.is,
>   irc.is, og mail.is
>  Eiginnöfn: internet.is, island.is o.s.frv.
>  Nöfn sem valdið geta tæknilegum vandkvæðum af ýmsum toga, svo sem
eins-stafs
>   nöfn, og nöfn sem einungis innihalda tölustafi.
>
>  Umsækjandi er eindregið hvattur til að athuga hvort umbeðið nafn er
þegar
>  skráð af öðrum aðila hjá Einkaleyfastofu til að firra sig hættu á að
upp komi
>  deilur þegar/ef eigandi nafns tengist. INTIS getur, að undangengnum
>  dómsúrskurði, þurft að umskrá umdeilt lén. Öll gögn, sem umsækjandi
framvísar
>  með umsókn á léni, eru á ábyrgð umsækjanda.
>
>  Vegna þeirra fjárhagslegu skuldbindinga sem fylgja skráningu léns
verður
>  umsækjandi (ef einstaklingur) og stjórnunarlegur tengiliður að vera að
>  minnsta kosti 18 ára.
>
> 1.9 Ábyrgð INTIS
> INTIS undanþiggur sig fébótaábyrgð á hugsanlegu tjóni sem rakið kann að
verða
> til dráttar á afgreiðslu umsóknar um tiltekið lén eða höfnunar á
skráningu
> tiltekins léns.
>
> Umsækjandi er eindregið hvattur til að athuga hvort umbeðið nafn er þegar
skráð
> af öðrum aðila hjá Einkaleyfastofu til að firra sig hættu á að upp komi
deilur
> þegar/ef eigandi nafns tengist. INTIS athugar ekki sjálfstætt skráningu
hjá
> Einkaleyfastofu vegna umsókna um lén sem tengd eru vörumerkjum. INTIS
getur, að
> undangengnum dómsúrskurði, þurft að umskrá umdeilt lén. INTIS undanþiggur
sig
> fébótaábyrgð á hugsanlegu tjóni vegna þess.
>
> Öll gögn, sem umsækjandi framvísar með umsókn á léni, eru á ábyrgð
umsækjanda.
>
>
> Ýmiss atriði:
>
> 2.0 Færsla léna
> Ákveði handhafi léns að breyta vistun léns ber honum að senda upplýsingar
til
> INTIS þar sem fram kemur nýr vistunarstaður ásamt öðrum breytingum sem
kunna að
> vera s.s. greiðanda. Beiðni um færslu skal senda í tölvupósti, faxi, eða
> hefðbundnum pósti.
>
> 2.1 Uppsögn á léni
> Ákveði handhafi léns að fella niður notkun á léni til frambúðar ber honum
að
> senda uppsögn til INTIS. Uppsögn skal senda í tölvupósti, faxi, eða
hefðbundnum
> pósti. Lén er þá afskráð og laust til umsóknar að nýju.
>
> 2.2 Breyting á léni - umskráning
> Vilji handhafi skráðs léns breyta nafni þess er unnt að sækja um nýtt lén
sem
> kemur í stað eldra léns. Nýtt lén lýtur sömu skilmálum um úthlutun. Við
umsókn
> skal tilgreina eldra lén og tiltaka að um umskráningu sé að ræða. Eldra
lén er
> virkt að hluta í 12 mánuði en eftir þann tíma er það laust til umsóknar
að nýju
>
> 2.3 Lén afmáð
> Sé léni ekki haldið við tæknilega, þ.e. nafnaþjónar þess ekki lengur
tengdir,
> lén vantar í skilgreinda nafnaþjóna eða lén rangt sett upp í tilgreindum
> nafnaþjónum, eða skráningargjöld ekki greidd er send viðvörun til
> stjórnunarlegs tengiliðs lénsins. Sé viðvörun ekki sinnt á viðunandi máta
innan
> 30 daga frá sendingu viðvörunar er lénið afmáð. Viðvörun er send í
tölvupósti
> og ábyrgðarpósti.
>
> 2.4 Gjöld
> Stofngjald er greitt fyrir nýskráningu og síðan árgjald samkvæmt
gjaldskrá á
> hverjum tíma. Ekki er gjaldfært fyrir færslu á lénum. Umskráning á léni
hefur
> í för með sér nýskráningu
>
>
>
> Ólafur Osvaldsson
> Kerfisstjóri
> Internet á Íslandi hf.
> Sími: 525-5291
> Email: oli at isnet.is
>
More information about the Domain mailing list